• Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Thành phần gia đình: Nhung Ken, Ken Tran, Kun
  • Tôn giáo: Gia đình theo đạo Thiên Chúa
  • Tình trạng gia đình: hòa thuận hạnh phúc