• Nhân viên IT thực tập
  • Quản trị hệ thống mạng máy tính học viện
  • Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập