• Nhân viên IT
  • Quản trị hệ thống phần cứng, hạ tầng mạng
  • Triển khai ERP