• Nhân viên IT
  • Xây dựng quản trị hệ thống hạ tầng mạng
  • Xây dựng, triển khai, giám sát hệ thống ERP